Gratis bezorging & retour vanaf 295,-
14 dagen bedenktijd
Laagste prijsgarantie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Talvik
Versie 2022.1

Inleiding

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van onze Website, een bestelling plaatst via onze website of anderszins een overeenkomst met ons sluit. Deze algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
Talvik: Talvik is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alta Meubelen. Talvik wordt in deze Algemene Voorwaarden ook aangeduid als ‘ons’ of ‘wij’. Onze verdere gegevens zijn:
Handelsnamen: Talvik, Alta Meubelen
Postadres: Industrieweg 37
7951 TA Staphorst
Bezoekadres: Industrieweg 37
7951 TA Staphorst
E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 0522-236040
KvK-nummer: 05056277
BTW-nummer: NL810575693B01
Statutaire zetel: Staphorst

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument (iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen) om een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, zoals bepaald in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek.
Klant: natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die een Overeenkomst aangaat met Talvik en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Talvik en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Website: de website van Talvik, te raadplegen via www.talvik.nl

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Talvik zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Talvik slechts bindend, indien en voor zover deze door Talvik uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Wanneer één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling en de Overeenkomst.

2. Informatie en prijzen
2.1. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Talvik kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Talvik afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.2. Talvik kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van Talvik in euro’s, exclusief b.t.w., exclusief kosten van vervoer en transport, exclusief declaraties van ingeschakelde derden exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
2.4. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend – wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door Talvik worden doorberekend aan Klant als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
2.5. Talvik is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Klant kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Talvik. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige orders.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Talvik het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.2. Talvik heeft het recht onderzoek te doen naar de vraag of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en naar alle feiten en factoren die van belang kunnen zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Talvik op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Talvik gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
3.3. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Talvik en Klant.
3.4. Voor zover in de Overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden geldt de inhoud van de Overeenkomst.
3.5. De volgende bepalingen van dit artikel zijn slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
3.6. Een aanvaarding door Klant van een aanbod van Talvik, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van Klant (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Talvik), heeft geen werking voor zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van Klant en/of de uitsluiting van de voorwaarden van Talvik inhoudt. Artikel 19 van het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing. Het bepaalde in het volgende lid is onverminderd van toepassing.
3.7. Een Overeenkomst tussen Talvik en Klant komt pas tot stand wanneer Klant de offerte getekend heeft geretourneerd, Talvik een e-mail van Klant heeft ontvangen waarin Klant uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Talvik, Klant telefonisch heeft aangegeven (zonder nader voorbehoud of voorwaarde) akkoord te zijn met het aanbod van Talvik dan wel wanneer Talvik (of een Derde namens Talvik) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
3.8. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Klant slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die Overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.
3.9. Wijzigingen in de samenstelling van de order kunnen leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien Klant haar order in gevolge het vorige lid wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand de wijziging in de levertijd.
3.10. Een samengestelde offerte of order verplicht Talvik niet tot het leveren van een gedeelte van de goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Registratie
4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Talvik is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Talvik daarvan in kennis te stellen, zodat Talvik gepaste maatregelen kan nemen.

5. Uitvoering Overeenkomst en eigendomsvoorbehoud
5.1. Talvik is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.2. De vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden) gelden bij benadering en niet als fatale termijnen.
5.3. In het geval Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf geldt dat Klant niet gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Talvik, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft.
5.4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.5. Talvik is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
5.6. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van Talvik, zolang Klant niet heeft voldaan aan de vorderingen: (a) ter zake van door Talvik aan Klant krachtens deze of enige andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of, (b) ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van Klant verrichte of nog te verrichten diensten, en/of, (c) voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
5.7. Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Talvik onder eigendomsvoorbehoud op Klant openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
5.8. Alle zaken die Talvik aanwijst en waarvan Talvik middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van Talvik afkomstig te zijn.
5.9. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.
5.10. Klant mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits Klant bij haar klanten eveneens een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
5.11. Wanneer aan Klant surséance van betaling aanvraagt of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.
5.12. De door of namens Talvik verstrekte stalen, displays monsters, brochures, flyers en ander marketing- en verkoopmateriaal blijven eigendom van Talvik en worden op diens eerste verzoek op kosten van de koper aan de Talvik geretourneerd.
5.13. Alle zaken die Talvik aanwijst en waarvan Talvik middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator of bewindvoerder) behoudens tegenbewijs geacht van Talvik afkomstig te zijn.
5.14. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt Klant voor eigen rekening en risico ervoor dat Talvik of de door Talvik ingeschakelde derden tijdig kunnen beschikken over:
– alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de omstandigheden die relevant zijn voor de levering van de zaken en verder alle gegevens die Talvik nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst;
– de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen).
5.15. Klant staat er voor in dat de door of namens haar aan Talvik verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. Klant dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoerings- c.q. leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Klant deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Talvik ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Talvik, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijkdurende periode opgeschort.
5.16. Talvik zal zich naar beste kunnen inspannen overeengekomen diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
5.17. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
5.18. De volgende bepalingen van dit artikel gelden uitsluitend indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
5.19. De zaken worden geleverd Ex Works (af fabriek) zoals omschreven in Incoterms 2010, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Levering en transport komen in alle gevallen voor rekening en risico van Klant (ook wanneer partijen in afwijking van het voorgaande overeenkomen dat Talvik zorg zal dragen voor transport), tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. In alle gevallen heeft Klant een afnameplicht.
5.20. Indien is overeengekomen dat Talvik zorg draagt voor transport en Klant de producten tijdens transport door Talvik wenst te laten verzekeren, of anderszins eisen voor transport heeft, dient zij zulks schriftelijk met Talvik overeen te komen. De verzekering geschiedt voor rekening en risico van Klant.
5.21. Indien Klant de producten zelf wenst te verzekeren zal Talvik Klant op eerste verzoek alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor het afsluiten van een transportverzekering.
5.22. Indien is overeengekomen dat Talvik zorg draagt voor transport zal Klant aan Talvik alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de juiste documenten voor douane(s). Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op Klant. Eventuele vertraging in de levertijd door oponthoud bij douane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door Klant, is voor rekening en risico van Klant.
5.23. Indien producten door overmacht of door verzuim van Klant in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Talvik gerechtigd deze producten voor rekening en risico van Klant op te slaan en betaling te verlangen zonder dat Klant een recht op opschorting van betaling toekomt.
5.24. Indien Klant haar afnameplicht verzuimt na te komen is Talvik gerechtigd de producten na ommekomst van een termijn van 4 weken nadat de producten afgenomen hadden moeten worden namens Klant te verkopen tegen een door Talvik te bepalen redelijke prijs. Talvik is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op Klant, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding.
5.25. Klant is niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst indien de late levering (mede) aan Klant is toe te rekenen.
5.26. Klant zal te allen tijde eventuele instructies van Talvik met betrekking tot opslag van de door Talvik geleverde producten opvolgen.
5.27. Klant blijft zelf en voor eigen rekening verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:
– het bestuur, de bedrijfsvoering en de veiligheid van haar bedrijf/organisatie, de uitoefening van de activiteiten van haar bedrijf/organisatie en haar eigen zakelijke aangelegenheden;
– de door Klant genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door Talvik geleverde diensten wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan;
– de door Klant genomen beslissingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de uitkomsten daarvan;
– de in- en verkoop van zaken.

6. Instructies
6.1. Klant kan het langst van de door Talvik geleverde zaken (blijven) genieten, indien Klant zorgvuldig met de zaken omgaat. Klant dient daartoe alle instructies en aanwijzingen tijdig en nauwkeurig op te volgen die door Talvik, de leveranciers van Talvik en de fabrikant worden gegeven.
6.2. Instructies en aanwijzingen kunnen worden gepubliceerd op de website van Talvik, maar ook op andere wijze worden bekendgemaakt, bijvoorbeeld door deze mee te leveren bij levering van de zaken.
6.3. Klant dient de zaken goed te beschermen tegen weersomstandigheden, vochtinwerking, hitte en andere ongewenste invloeden van buitenaf. Zo dient Klant een tuinmeubel tijdig voordat het hard kan gaan waaien, te demonteren en naar binnen te halen. Hetzelfde geldt in het geval van andere ongunstige weersomstandigheden, zoals harde regen, sneeuw, storm, etc.
6.4. Talvik kan niet worden aangesproken op klachten of beschadigingen die veroorzaakt zijn door onzorgvuldig gebruik of het niet in acht nemen van aanwijzingen of instructies, zoals het niet tijdig demonteren en opbergen van de tuinmeubelen voorafgaand aan harde wind. Dergelijke klachten en beschadigingen leveren geen gebrek op en Talvik schiet daardoor niet tekort in de nakoming van haar verplichtingen.
6.5. Evenmin is Talvik aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onzorgvuldig gebruik of het niet in acht nemen van aanwijzingen of instructies.

7. Controle producten, reclametermijn en recall
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2. Klant dient zaken voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren en diensten direct na afloop van de uitvoering van de diensten te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen bij voorkeur direct bij de controle, maar uiterlijk 24 uur na de aflevering van de zaken c.q. uitvoering van de diensten schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Talvik te worden medegedeeld. Indien Klant geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de zaken/diensten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de producten zijn afgeleverd zonder zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken c.q. dat de diensten aan de Overeenkomst beantwoorden. Mocht Klant bij constatering van gebreken/tekortkomingen, zonder schriftelijk akkoord van Talvik, overgaan tot c.q. verder gaan met de verkoop, uitlevering, behandeling, installatie c.q. verwerking van de geleverde zaken, dan accepteert Klant de geleverde zaken en diensten en vervalt de mogelijkheid zich te beroepen op het geconstateerde gebrek/tekortkoming.
7.3. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient Klant binnen 24 uur na de ontdekking ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Talvik mede te delen.
7.4. Indien Klant verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel Talvik van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest Klant het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft Klant onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
7.5. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de producten, onvolkomen in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen waarbij deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen of grondstoffen, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt en geven Klant noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren.
7.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dit toerekenbaar is aan Talvik en dat tijdig en op de juiste wijze aan Talvik is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Talvik de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na terugontvangt daarvan of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Klant, ter keuze van Talvik, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel (ter keuze van Talvik) vervangende vergoeding daarvoor aan Klant voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak.
7.7. Indien vaststaat dat een dienst niet conform de Overeenkomst is uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan Talvik en dat tijdig en op de juiste wijze aan Talvik is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Talvik de dienst alsnog op de juiste wijze uitvoeren dan wel (naar keuze van Talvik) vervangende vergoeding daarvoor aan Klant voldoen tot een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) de dienst.
7.8. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Talvik, daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, integraal voor rekening van Klant.
7.9. Reclames geven Klant niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.
7.10. Klant zal geen algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren van door Talvik geleverde producten zonder voorafgaande toestemming van Talvik.
7.11. Op verzoek van Talvik zal Klant een algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren van door Talvik geleverde producten. Talvik zal in dat geval de, hiermee samenhangende, in redelijkheid gemaakte, kosten van Klant vergoeden.

8. Herroepingsrecht
8.1. Dit artikel is slechts van toepassing op Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
8.2. Wanneer Klant gebruik maakt van het Herroepingsrecht, zijn de kosten voor het terugzenden van de te retourneren producten voor rekening van Klant.
8.3. Wanneer Klant gebruik maakt van het Herroepingsrecht, is Klant aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien een behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
8.4. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen bij een terechte uitoefening van het Herroepingsrecht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Talvik de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Talvik aanbiedt het product zelf af te halen, mag Talvik wachten met terugbetalen tot Talvik het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
8.5. In de wet (art. 6:230p BW) staan diverse uitzonderingen op het Herroepingsrecht. Zo heeft Klant geen Herroepingsrecht in geval het gaat om maatwerkproducten. De wet omschrijft dit als ‘de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn’. Het voorgaande betekent onder meer dat Klant geen gebruik kan maken van het Herroepingsrecht in geval van op maat gemaakte prikkabels.

9. Betaling en opeisbaarheid
9.1. Klant dient betalingen aan Talvik volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Talvik is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Klant dient de volledige prijs voorafgaand aan de levering te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In het geval Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en partijen zijn overeengekomen dat betaling geschiedt na aflevering c.q. na toezending van een factuur, geldt dat de betaling binnen 8 dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening per bank dient te geschieden.
9.2. Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct of zo snel mogelijk aan Talvik te melden.
9.3. De volgende bepalingen van dit artikel gelden naast de hierboven genoemde bepalingen uitsluitend in het geval Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
9.4. Al hetgeen Klant aan Talvik verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van Klant is uitgesproken, Klant surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer de vennootschap van Klant wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, of indien Klant een natuurlijk persoon is het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan) of onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
9.5. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Klant verplicht op verzoek van Talvik een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Klant niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Talvik heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en haar schade op Klant te verhalen.
9.6. Het recht van Klant om zijn vorderingen op Talvik te verrekenen met verplichtingen aan Talvik uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. Klant heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.
9.7. Talvik heeft het recht om op een order vermelde zaken in gedeelten te leveren (deelleveranties) en overeenkomstig te factureren.

10. Garantie bij zakelijke aankopen
10.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
10.2. Talvik is niet aansprakelijk voor schade (en schiet niet tekort in de nakoming van haar verplichtingen) indien haar producten niet voldoen aan eisen en regelgeving van andere landen dan Nederland. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, wetgeving, benodigde vergunningen, fiscale aangelegenheden en importregelgeving. Klant is zelf verantwoordelijk voor dergelijke aanspraken indien zij de producten invoert in c.q. uitvoert naar andere landen dan Nederland.
10.3. Klant vrijwaart Talvik voor iedere aanspraak van derden op grond van het feit dat de producten niet voldoen aan de wet- en regelgeving ter plaatse (buiten Nederland) voor zover die door Klant of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
10.4. Klant vrijwaart Talvik voor iedere schadeaanspraak van derden die het gevolg is van het gebruik van de producten voor zover die door Klant of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
10.5. Indien Klant de producten voorziet van eigen verpakkingen vrijwaart zij Talvik voor alle schade die Talvik mocht lijden ten gevolge van de verpakking van Klant.
10.6. Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat Talvik geen garantie geeft op de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden. Garantie geldt nooit op opruimpartijen, speciale partijen en/of actiepartijen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat er toch garantie geldt voor de betreffende bijzondere partijen).
10.7. Klant kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van Talvik, de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover Talvik is nagekomen en nakomt.
10.8. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat Talvik gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte geen gebreken vertoont die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor Klant het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van Talvik onder deze garantiebepaling op.
10.9. Alleen Klant kan een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.
10.10. Een door Talvik gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Talvik in voor eventueel door Klant of door derden geleden schade.
10.11. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor de vervangende of herstelde zaken verstrekt.
10.12. Klant dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat de eindgebruiker van de door Talvik geleverde zaken, beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, leginstructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens Talvik, de leverancier van Talvik en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. Klant vrijwaart Talvik voor aanspraken van derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde instructies.

11. Aansprakelijkheid en overmacht
11.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2. Talvik is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Klant als bij derden. Tevens is Talvik niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Talvik in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
11.3. Indien Talvik wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
11.4. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot levering.
11.5. In geval van aansprakelijkheid is Talvik uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Talvik aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Talvik toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
11.6. Talvik is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
11.7. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Talvik of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
11.8. Indien Klant in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Talvik daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
11.9. Klant zal Talvik vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Talvik daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Klant.
11.10. De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing op garanties.
11.11. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Talvik naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Klant aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
11.12. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Talvik geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Talvik niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Talvik of van derden waarvan Talvik op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Talvik.
11.13. In geval van overmacht is Talvik niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
11.14. Talvik heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Talvik haar verbintenis had moeten nakomen.

12. Opschorting en ontbinding
12.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
12.2. Talvik behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Klant niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere Overeenkomsten met Talvik is nagekomen.
12.3. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Talvik gerechtigd de Overeenkomst (geheel of geldelijk – zulks naar keuze van Talvik) door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Klant, Klant in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Klant surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, Klant haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
12.4. Voor zover Klant een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Talvik toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.

13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Talvik de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde producten, de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, beeld- en woordmerken, handelsnamen, programmatuur enz.
13.2. Het is Klant uitdrukkelijk verboden het merk Talvik of andere aan Talvik toebehorende merk- en handelsnamen en overige rechten van intellectuele eigendom te gebruiken voor de verkoop van andere producten dan producten van Talvik in door Talvik gelabelde verpakkingen.
13.3. Indien Klant opmerkt dat de producten van Talvik inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan Talvik toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient Klant Talvik daarvan direct op de hoogte te stellen.
13.4. Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan Talvik toebehorend recht van intellectuele eigendom is Klant gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde Talvik in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.
13.5. Klant is niet bevoegd wijzigingen aan te brengen aan verpakkingen van Talvik.

14. Slotbepalingen
14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Talvik partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtstelsel kan slechts geleverd worden door een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk.
14.2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
14.3. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Talvik gevestigd is. Het staat Talvik echter vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Talvik en Klant ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen. 
Bijlage I

Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:
Talvik
Industrieweg 37
7951 TA Staphorst
[email protected]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) Talvik hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.